SKODA


kehirbar-üst-manset
Haber Detayı
25 Ağustos 2017 - Cuma 15:00
 
Yusuf Amca Dondurmaları 3. Kuşakla Şubeleşiyor
Yarım asır önce Yusuf Bilen’in kur­du­ğu ‘Yusuf Amca Sa­kız­lı Don­dur­ma’ oğul Tev­fik Bilen ta­ra­fın­dan mar­ka­laş­tı, üçün­cü kuşak torun Onur Bilen’le şu­be­leş­mek için gün sa­yar­ken ge­niş­le­me dö­ne­mi baş­lat­tı.
- Haberi
Yusuf Amca Dondurmaları 3. Kuşakla Şubeleşiyor

Yarım asır önce Yusuf Bilen’in kur­du­ğu ‘Yusuf Amca Sa­kız­lı Don­dur­ma’ oğul Tev­fik Bilen ta­ra­fın­dan mar­ka­laş­tı, üçün­cü kuşak torun Onur Bilen’le şu­be­leş­mek için gün sa­yar­ken ge­niş­le­me dö­ne­mi baş­lat­tı. Üni­ver­si­te öğ­re­ni­mi­ni ta­mam­la­dık­tan sonra baba Tev­fik Bilen’den bay­ra­ğı tes­lim alan Onur Bilen, kurum-sallaşarak Yusuf Amca Don­dur­ma mar­ka­sı­nı önce İsken­de­run, ar­dın­dan da Hatay ge­ne­lin­de şu­be­leş­mek için kol­la­rı sı­va­dı. HEDEF, ŞU­BE­LEŞ­MEKEs­ki­şe­hir Üni­ver­si­te­si İşlet­me Fa­kül­te­si me­zu­nu Onur Bilen, de­de­le­ri­nin bı­rak­tı­ğı mi­ra­sın çok de­ğer­li ol­du­ğu­nun far­kın­da ol­duk­la­rı­nı ifade ede­rek, “Ge­re­ği­ni yap­mak da asli gö­re­vi­miz. 2009 yı­lın­dan bu yana aktif ola­rak Yusuf Amca Don­dur­ma’da görev üst­len­dim. Tev­fik Bilen’le bir­lik­te Yusuf Amca don­dur­ma­yı daha yu­ka­rı­la­ra ta­şı­mak için güç bir­li­ği yap­tık. Üçün­cü kuşak ola­rak de­de­min mes­le­ği­ni sür­dür­me ter­ci­hi­ni kul­lan­dım. Dedem bize büyük bir miras bı­rak­tı, bunun da far­kın­da­yız. Ba­bam­la da mar­ka­la­şan Yusuf Amca Sa­kız­lı Don­dur­ma’yı daha ile­ri­ye ta­şı­mak için adım­lar atı­yo­ruz. Yusuf Amca sa­kız­lı Don­dur­ma ül­ke­nin büyük bir bö­lü­mün­de lez­zet ve isim ola­rak ta­nı­nı­yor. Yarım asrı aş­kın­dır bu sek­tör­de her zaman bü­yü­yen bir mar­ka­yız. Yusuf Amca, şimdi de şu­be­leş­me­si ge­re­ki­yor. Biz buna ka­na­at ge­tir­dik. Ama­cı­mız, ilk etap­ta İsken­de­run ve Arsuz’da daha sonra da yakın şe­hir­ler­de ba­yi­lik ver­mek değil, şu­be­le­şe­rek, açı­lım yapma ça­lış­ma­la­rı­mız var. Bunu da çok yakın bir ge­le­cek­te ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz” diye ko­nuş­tu. Hiç­bir ürün­le­rin­de katkı, renk­len­di­ri­ci ve ko­ru­yu­cu madde kul­lan­ma­dık­la­rı­nın al­tı­nı çizen Onur Bilen, bu mad­de­le­ri kul­lan­ma­dık­la­rı için don­dur­ma­la­rı­nın, diğer don­dur­ma­lar gibi ömrü uzun ol­ma­dı­ğı­nı ay­rı­ca, mev­sim­sel mey­ve­ler­le de don­dur­ma­lar imal et­tik­le­ri­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di. Kabak tat­lı­sıy­la da Tür­ki­ye’nin büyük bir bö­lü­mü­nü kap­sa­dık­la­rı­na dik­kat çeken Onur Bilen, “Ül­ke­mi­zin büyük bir bö­lü­mü­ne kabak tat­lı­sı­nı ulaş­tı­rı­yo­ruz. İkinci he­de­fi­miz bu ürünü tüm Tür­ki­ye‘ye yay­mak. Geç­miş­ten gelen tec­rü­bey­le bir alt­ya­pı­mız var. Bu alt­ya­pı­yı iyi de­ğer­len­di­re­rek, ku­zey­den gü­ne­ye, do­ğu­dan ba­tı­ya tüm ül­ke­yi kabak tat­lı­sıy­la tat­lan­dı­ra­ca­ğız” dedi. İSKEN­DE­RUNKABAK TAT­LI­SI­NI YEMİYORKa­ba­ğın yeni yeni top­lan­ma­ya baş­-la­dı­ğı­nı ak­ta­ran Onur Bilen şöyle ko­nuş­tu: “İlk mah­su­lü aldık ve tat­lı­- mı­zı üret­me­ye baş­la­dık. Kabak üre­ti­min­de fazla bir düşüş yok. Ama İsken­de­run halkı kabak tat­lı­sı­nı pek fazla sev­mi­yor der­sek doğ­ru­dur. Kabak tat­lı­sı hem sağ­lık hem de tatlı çe­şit­- le­ri ara­sın­da en mü­kem­me­li­dir. Bu tat­-lı­nın kı­va­mı­nı tut­tur­ma çok önem­li, tut­tu­ra­ma­dı­ğı­nız zaman kabak tat­- lı­sı, kabak tat­lı­sı ol­mak­tan çı­kı­yor. O yüz­den bu tat­lı­nın pi­ya­sa­da imajı iyi değil, ya yu­mu­şak ya­pı­yor­lar ya da siyah. Tatlı sert ve açık sarı ol­ma­- lı­dır. Bunun fi­re­si çok olu­yor. Biz ka­ba­ğın sert böl­ge­si­ni alıp diğer par­ça­la­rı­nı atı­yo­ruz. Yüzde 70 fire olu­yor. Bun­dan do­la­yı daha ka­li­te­li olu­yor. Ya­pı­lış şekli ay­nı­dır ama ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Ki­mi­si açık sarı ya­pa­yım der­ken ka­ba­ğı çiğ bı­ra­kı­yor. Çiğ ol­du­ğu zaman bu kez şi­re­yi çek­mi­yor. Bu yüz­den de hal­kı­mız ye­me­me­yi ter­cih edi­yor.” Ürün­le­ri ara­sın­da ce­viz­li re­çe­lin de bu­lun­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Onur Bilen, “Ceviz re­çe­li ima­la­tı çok zah­met­li bir iştir. Ce­vi­zi yeşil alıp ayık­lı­yo­- ruz. Belen Atik böl­ge­sin­den ce­vi­zi­ni ge­ti­ri­yo­ruz. İşlemi çok uzun, so­yu­lu­yor, şiş­le­ni­yor, yeşil ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Sert bö­lüm­le­ri bu aşa­ma­da alı­nır çünkü reçel ya­pıl­dık­tan sonra sert par­ça­lar ağza gel­di­ğin­de ra­hat­sız­lık verir. Ama çok güzel bir re­çel­dir. Lez­zet ola­rak id­di­alı­yız ama şu anda sa­de­ce bu­ra­da sat­mak için ya­pı­yo­ruz. Önü­müz­de­ki süreç ne olur, bi­le­mem” şek­lin­de ko­nuş­tu. 
Kaynak: (Org) - iskenderun.org Editör: Halit Sapmaz
Etiketler: Yusuf, Amca, Dondurmaları, 3., Kuşakla, Şubeleşiyor,
Yorumlar
Haber Yazılımı