Haber Detayı
09 Aralık 2004 - Perşembe 08:45
 
Elektronik Ortamı Kullanın
Akdeniz Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Özbey Vergi Beyanınınelektronik ortamda Gönderi
Arşiv Haberler Haberi
Elektronik Ortamı Kullanın

Akdeniz Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Özbey Vergi Beyanınınelektronik ortamda Gönderilmesinin kırtasiye ve vergi dairelerindeki kalabalık ortamların oluşmamasına neden olacaktır.Akdeniz Vergi dairesine bağlı 4 binmükellefin bulunduğu ve teknolojiyi kullanarak elektronikortamda yapılacak işlemlerin daha sağlıklı olacağını söyledi.Özbey Veri beyanının elektronik ortamda verilmesi ve yazar kasalarda yapılan düzenlemeler hakkında şu bilgileri verdi:“Maliye bakanlığı 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 5228 sayılı kanunun 8 inci ve mükerrer 257 maddeleriyle yapılan düzenlemeyle, vergi beyannameleri ve bildirimlerin internet ve diğer elektronik bilgi iletişim ortamında doğrudan mükellefler tarafından gönderilmesine izin verebileceği veya zorunluluk getirebileceği gibi, bunların yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır. Diğer taraftan aynı konunun 3 üncü maddesiyle değiştirelen 28 inci maddesinde, beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde, tahakkük fişinin elektronik ortamda düzenleneceği ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname verme yetkisi verilmiş gerçek ve tüzel kişiye elektronik ortamda iletileceği; bu iletinin, tahakkük fişinin mükellefe tebliği yerine gerçeceği hükme bağlanmıştır.Bu çerçevede tam otomasyonlu (VEDOP) vergi dairelerinde, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasına 01.10.2004 tarihinde başlanılmıştır. Bu uyfulamadan yararlanacak mükellefler aşağıda yazılı olan beyannamelerini vergi dairelerine elektronik ortamda gönderebileceklerdir.a)Katma Değer Vergisi Beyannameleri (l ve 2 nolu)b)Özel Tüketim vergisi Beyannamesi ( 2a beyannamesi hariç)c)Muhtasar Beyannamed)Damga Vergisi Beyannamesi,e)Banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi,f)Özel iletişim vergisi Beyannamesi,g)Şans Oyunları vergisi BeyannamesiDiğer taraftan, 01.01.2005tarihinde itibaren yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasının başlatılması hedeflenmekte olup, buna ilişkin açıklamalara ayrıca yer verilecektir.Elektronik Beyanname (e-beyanname) Gönderebilecek olanlar-3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhaseci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler istemeleri halinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri,-Bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler aralarında hizmet sözleşmesi bulunan mükellefler için “Elektronik Beyanname aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesini” beyannamelerini münferit olarak elektronik ortamda göndermek isteyen mükellefler içinde “Elektronik beyanname Aracılık Sözleşmesini” düzenledikleri mükelleflerin, vergi beyannamelerini, bildirim ve eklerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.-Beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, bağlı bulundukları vergi dairesine “Elektronik beyanname gönderme talep formu ve taahütnamesi”ni doldurarak müracaat etmeleri halinde, derhal sistem tarafından üretilecek kullanıcı kodu, parola veya şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf mükellefe verilecektir.Mükelleflerin ve meslek mensuplarının kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak gönderecekleri beyannameler, sistem tarafından ön kontrolleri yapıldıktan sonra kabul edilecektir. Gönderilen beyannamelerde hata tespit edilmesi halinde, bu hatalar hatının kaynağı ile birlikte mükellef veya meslek mensubuna elektronik ortamda hemen bildirilecek ve söz konusu hatalar düzeltildikten sonra tekrar aynı şekilde gönderilecektir.Vergi idaresine gönderilen beyannamelerin geçerliliği ve matematiksel hata içermediği sistem tarafından saptandıktan sonra, beyannameyi gönderen mükellef veya meslek mensubunun ekranından onay vermesi istenecektir. Onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte beyanname idareye verilmişa sayılacaktır. Beyannamenin kanuni sürede verilen beyanname olarak kabulü için anaylama işleminin en geç beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 24:00 den önce tamamlanmış olması gerekmektedir.Onaylama işlemi tamamlanan beyannamelere ait tahakkuk fişleri aynı anda kesilecek ve ekran görüntüsü olarak mükellefe veya meslek mensubuna gönderilecektir. Bu gönderiyle birlikte tahakkük fişinin mükellefe tebliğ ilemi de tamamlanmış olacaktır. Mükellef veya meslek mensupları diledikleri takdirde tahakkuk fişinin bir örneğini kendi yazıcılarından kağıt olarak alabilecklerdir.Elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ait tahakkuk bilgileri, vergi tahsil yetkisi verilmiş bankalara da açılacak olup, mükelleflerin tahakkuk eden vergilerini bilgisayar ortamından hesaplarının bulunduğu bankadan ödemeleri de mümkün olabilecektir.Maliye Bakanlığınca tam otomosyonlu vergi dairelerinde mükelleflerin vergilendirmeyle ilgili işlemlerini yerine getirmede gelişen bilgi işlem teknolojilerinden faydalanmak suretiyle vergi beyannameleri iile bildirim ve eklerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde vergi dairesine intikalini sağlamak, vergi beyannalerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirerek mükellef mağduriyetini önlemek ve vergi dairesinin beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini azaltıp, iş ve işlemlerinin kolaylaştırarak, vergi dairesinin diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermek için yapılan bu düzenlemelerle ilgili, vergi daireleri danışma birimlerinde görevli personel tarafından elektronik beyannameyi tanıtıcı bilgiler verilecektir.Beyannamelerini kendileri gönderecek mükellefler ile aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, e-beyanname göndermek züere kendilerine verilmiş bulunan kullanıcı kodu, parola ve işfrelerini başka amaçla kulanmayacakları gibi, bir başkasının kullanmasına da izin vermeyecklerdir. Beyannamelerini kendileri gönderecek mükellefler ile aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kulanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. Durumlar dahil) Gelirler genel Müdürlüğü 444 0 435 nolu çağrı merkezine veya ilgili vergi dairesine derhal bilgi verecklerdir.Kağıt ortamda düzenlenip verilen beyannamelerle elektronik ortamda düzenlenip gönderilen beyannamelerin hukuki sonuçları itibariyle hiçbir farkı bulunmamaktadır. Buna göre, meslek mensuplarının beyannamelerin düzenlenmesi, tasdik edilmesi ve imzalanmasına ilişkin olarak 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, serbest mühasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanunu, 213 sayılı Vergi usul Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan sorumlulukları, elektronik ortamda düzenledikleri beyannameler için de aynen geçerli olacaktır.ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARBilindiği üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para Birimi hakkında Kanunda, 1.1.2005 taihiden itibaren “Yeni Türk Lirası (YTL)” ve “Yeni Kuruş (YKR) un kullanımına başlanacağı, 1.1.2005 –31.12.2005 tarihleri arasında ise her iki paranın (YTL ve TL) birlikte tedavül edeceği belirtilmektedir.Anılan uygulamayla ilgili olarak 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları kullanmaları mecburiyeti hakkında kanunun 15.05.2004 tarih ve 25463 nolu resmi gazetede yayımlanan 60 seri nolu genel tebliğine göre ödeme kaydedici cihazlar hakkında yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır;Ödeme Kaydedici Cihazların (YTL) ve (YKr) ye Göre İşlem Yapacak Şekilde Düzenlenmesi:a)Ödeme kaydedici cihaz üretici veya ithalatçıları, Bakanlığımza müracaat ederek gerekli izni aldıktan sonra, daha önce onaylananlar da dahil olmak üzere tüm ödeme kaydedici cihazlarını (YTL) ve YKr) ye göre işlem yapacak tarzda düzenleyeceklerdir.b)Düzenleme işlemleri en geç 31.3.2005 tarihine kadar tamamlanmış olacaktır.c)C) Düzenlemeler, yetkili servisler aracılığıyla cihazların dışarıdan tuşlarına basılarak programlama, mühürü sökülerek parça yada program ilavesi yapma veya mali hafızayı değiştirme vb. Şekillerde gerçekleştirilecektir.d)Söz konusu düzenlemede (TL) bilgileri; son Z raporunun tarihi ve numarası ile toplam hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı itibariyle X, Z ve mali hafıza raporlarının altında belirli bir ayraçla gösterilecek, (YTL) bilgileri bu tutarlara dahil edilmeyecektir. Cihaz düzenlendikten sonra (YTL) bilgileri bu tutarlara dahil edilmeyecektir. Cihaz düzenlendikten sonra (YTL) bilgileri kendi arasında toplanarak ilerleyecektir. Diğer bir ifade ile ödeme kaydedici cihaz mali hafızasında (TL ve (YTL) bilgileri birbiriyle toplamdan ayrı toplamlar itibariyle görülecektir.e)Yetkili servisler tarafından gerçekleştirilecek düzenlemeler, müdahale tarihi de belirtilmek suretiyle cihaz ruhsatnamesine işlenecektir. Yetkili servisler ayrıca mali hafıza tespitleri ile ilgili olarak (mali hafıza değişsin veya değişmesin) bilgi formunu düzenleyerek 15 gün içinde mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine göndereceklerdir.f) Ödeme kaydedici cihazların 2004 yılı içerisinde, 1.1.2005 tarihinden itibaren ikinci bir teknik müdahaleye gerek kalmaksızın (YTL) ye göre işlem yapacak tarzda düzenlenmesi de mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde düzenlenen cihazlar 31.12.2004 tarihine kadar (TL) ye göre 1.1.2005 tarihinden itibaren ise (YTL) ye göre fiş verecek şekilde kullanılacaktır. Cihazları yukarıda belirtildiği gibi düzenlenen mükellefler, 1.1.2005 tarihinden itibaren satışlarında müşteriler ödemeyi hangi parayla (TL, YTL, YKr) yaparlarsa yapsınlar, kayıt ve belge verme işlemlerini (YTL ve YKr) ye göre gerçekleştireceklerdir.g)Uygulamanın başladığı ayda, ödeme kaydedici cihaz hafızasında (TL) bilgilerinin de olması halinde, o aya ait KDV beyannamelerine eklenecek mali hafıza raporlarında (TL) ve (YTL) bilgileri ayrı ayrı gösterilecektir.h)Mükellefler, düzenleme işlemi gerçekleşinceye kadar yapacakları satışları ile ilgili olarak ödeme hangi parayla yapılırsa yapılsa yapılsın cihazlarına (TL) kaydı yapacaklar ve dolayısıyla ödeme kaydedici cihaz fişi üzerinde (TL) yer alacaktır. Anılan mükelleflerin söz konusu faaliyetlerinde (YTL) üzerinden 213 sayılı V.U.K na göre fatura veya perakende satış vesikalarını kullanmaları da mümkündür
Kaynak: (Org) - iskenderun.org Editör: Halit Sapmaz
Etiketler: Elektronik, Ortamı, Kullanın,
Yorumlar
Haber Yazılımı