Ke­mal-Vol­kan Yolcu kar­deş­ler ta­ra­fın­dan Arsuz Ka­ra­ağaç Sahil yolu üze­rin­de hiz­me­te aç­tı­ğı Yolcu Ku­zey­te­pe Res­to­ran, et ve deniz ürün­le­ri çe­şit­le­rin­den olu­şan me­nü­sü, bir­bi­rin­den lez­zet­li me­ze­le­riy­le ve Kuzeytepe damak zevkiyle sek­tö­re id­di­alı bir giriş yaptı.

Res­to­ran or­tak­la­rın­dan Kemal Yolcu, Ku­zey­te­pe usulü ke­bap­lar, ba­lık­lar ve me­ze­ler­le ko­nuk­la­rı­na lez­ze­ti şö­le­ni dö­nüş­tür­dük­le­ri­ni ifade ede­rek, “Yi­yecek sek­tö­rü­ne hızlı ve id­di­alı bir giriş yap­tı­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­ruz. Dört ay önce hiz­me­te gir­me­mi­ze rağ­men res­to­ran­cı­lık tec­rü­be­miz, uzun yıl­la­ra da­yan­dı­ğı için bazı me­sa­fe­ler hızlı ge­çil­di. Gerek bizim tec­rü­be­miz, ge­rek­se oluş­tur­du­ğu­muz kadro ile böl­ge­de söz sa­hi­bi olmak için yola çık­tık” dedi.

Yolcu Ku­zey­te­pe Res­to­ran or­tak­la­rın­dan Kemal Yolcu ke­bap­la­rı­nın di­ğer­le­rin­den çok fark­lı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek, “Bunun ha­ri­cin­de ant­ri­ko­tu­muz, bon­fi­le­miz, steak tarzı çe­şit­le­ri­miz mev­cut. Bizde yemek tür­le­ri­ni ayır­ma diye bir şey yok! Tüm çe­şit­le­ri­miz özel­dir ve hep­siy­le de id­di­alı­yız. Adana ke­ba­bı­nı bile ant­ri­kot­tan ya­pı­yo­ruz. Kuş­ba­şı­nı, ör­dek­ba­şı­nı bon­fi­le­den ya­pı­yo­- ruz. Kul­lan­dı­ğı­mız da­na­da üç çeşit et var. Ant­ri­kot, kont­ra ve bon­fi­le. Da­na­dan sa­de­ce bu bö­lüm­le­ri kul­la­nı­yo­ruz. Diğer bö­lüm­le­ri­ni kul­lan­mı­yo­ruz. Me­ze­ler kıs­mın­da da çok zen­gi­niz. Çiğ köfte, sac oru­ğun­da da dana ve koyun et­le­ri­nin say­dı­ğı­mız bö­lüm­le­ri­ni kul­la­nı­yo­ruz. Et­le­rin en ka­li­te­li yer­le­ri­ni kul­la­nı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

Su ürün­le­ri çe­şit­le­rin­de sa­de­ce de­niz­de bes­le­nen­le­ri kul­lan­dık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Kemal Yolcu, “Balık pi­şi-­ri­mi ko­nu­sun­da us­ta­la­rı­mız ma­ha­-ret­li. Deniz ba­lı­ğı ol­ma­dı­ğı za­man­-lar­da lev­rek ve çi­pu­ra­yı kul­la­nı­yo­- ruz. Mev­sim­de kaya ba­lı­ğı, lagos, mer­can, lev­rek ve çi­pu­ra gibi balık çe­şit­le­ri­ni kul­la­nı­yo­ruz. Son dö­nem­ler­de lev­rek re­vaç­ta, hem ka­li­te, hem hij­yen hem de eko­no­mik bir hiz­met ve­ri­yo­ruz. Ba­lı­ğı, ız­ga­ra, kı­zart­ma ve fırın ya­pı­yo­ruz. Her damak ta­dı­- na hiz­met ve­ri­yo­ruz. Ge­le­nek­sek Belen ta­va­mız, tep­si­miz var, ka­ri­de­sin­den tutun da ah­ta­po­tu­na kadar çe­şit­li deniz ürünü me­ze­le­ri­mi­ze müş­te­ri­le­ri­mi­zin damak ta­dı­na su­nu­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

ETLERİMİZ KOCA KOCA
Res­to­ran­cı­lık­ta Ku­zey­te­pe­li ol­duk­la­rı­nı övü­ne­rek ha­tır­la­tan Kemal Yolcu şöyle devam etti: “Bizi di­ğer­le­rin­den far­kı­mız. Ku­zey­te­pe­li olu­şu­mu­zun ya­nın­da etin ka­li­te­si, pi­şi­ri­mi ve hiz­me­ti­dir. Por­si­yon­la­rı­mız koca ko­ca­dır. Ta­dım­lık değil, do­yum­luk­tur. Adana ke­ba­bı­mız 130-135 gram­dır. Ör­dek­ba­şı­mız 200-250 gram­dır. Kuzu pir­zo­la­mız 300-400 gram­dır. Biz bu gra­maj­lar­la hiz­met ve­ri­yo­ruz. 10 ila 20 Kg. et ge­li­yor ayık­lar­ken si­nir­le­ri­ni, yağ­la­rı­nı her şe­yi­ni ayık­lı­yo­ruz. Kalan eti tar­tı­yor­su­nuz iki Kg’a dü­şü­yor. Her etten fire ve­ri­yo­ruz. İnsan­lar bunu bil­mi­yor. Kıy­ma­yı yer­ken diş­le­ri­ni­zin ara­sın­da bir şey kal­mı­yor. Bizim far­kı­mız bu.

Kar­deş­ler ola­rak güç bir­li­ği ya­pa­rak bu sek­tör­de marka ola­ca­ğı­mı­za inan­dık. Kar­de­şim Vol­kan Yolcu ile bir­lik­te bu yol çık­tık. Yani güç bir­li­ği yap­tık. De­ne­yim­ler bir nok­ta­da bir­leş­ti. Son­ra­sın­da da Yolcu Ku­zey­te­pe Res­to­ran’ı hiz­me­te sun­duk. Bu güç bir­li­ğiy­le böl­ge­de bir marka ola­ca­ğı­mız­dan en­di­şe­miz yok. Top­lam ka­pa­si­te­miz 600 ki­şi­ye ra­hat­lık­la hiz­met ve­re­bi­li­yo­ruz. İki kat ve top­lam­da 800 m2 alana sa­hi­biz, oto par­kı­mız da var…”