Beyza Piliç Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Dr. Nec­met­tin Ça­lış­kan, bir fir­ma­nın mar­ka­la­şa­bil­me­si için ön­ce­lik­li he­de­fi­nin üre­tim­de ka­li­te ve müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek, bu yolda düs­tur­la­rı­nın hep bu iki nokta ol­du­ğu­nu söy­le­di. Dr. Nec­met­tin Ça­lış­kan, al­dık­la­rı ödül­le­rin ürün ka­li­te­si ve mem­nu­ni­ye­ti is­pat­la­dı­ğı­nı ifade etti.

Şir­ke­tin bu nok­ta­ya gel­me­si­nin kolay ol­ma­dı­ğı­nı an­la­tan Beyza Piliç Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Dr. Nec­met­tin Ça­lış­kan, mar­ka­laş­ma sü­re­ci­nin maddi gay­ret­le oluş­tu­ru­lan bi­li­nir­lik ile güven duy­gu­su­nun bir­leş­me­siy­le müm­kün ola­bi­le­ce­ği­ne de­ği­ne­rek, “Bir fir­ma­nın üre­tim­de ka­li­te­yi ya­ka­la­ma­dan yal­nız­ca marka üze­ri­ne vurgu yap­ma­sı da doğru de­ğil­dir. Bazen üre­ti­me ara veren bir fir­ma­nın bile yap­tı­ğı rek­la­mın iki yıl sonra hala izi durur. O yüz­den bir fir­ma­nın rek­la­mın­dan daha önem­li­si üre­tim­de­ki ka­li­te­si ve güven tel­kin et­me­si­dir. Temel iti­ba­rıy­la iş pren­sip­le­ri­miz içe­ri­sin­de “üre­tim­de ka­li­te” düs­tur­la­rı­mı­zın ba­şın­da gel­mek­te­dir. Siz üre­tim yap­tık­tan sonra mar­ka­laş­ma sü­re­ci­de pe­şin­den ken­di­li­ğin­den gelir, önem­li olan ka­li­te­li üre­tim ya­pa­bil­mek­tir. Firma gü­ve­ni­lir ol­ma­lı, müş­te­ri, çevre, ça­lı­şan açı­sın­dan sizin mar­ka­nı­zı duyan kimse mut­la­ka fir­ma­nı­za gü­ven­me­li­dir. İnsan­lar bu mar­ka­nın al­tın­da çı­ka­cak her ürüne ‘ka­yıt­sız, gönül hu­zu­ru içe­ri­sin­de ala­bi­li­rim’ dü­şün­ce­si­ne sahip ol­ma­lı­dır” dedi.

Bu so­nu­ca ulaş­ma­nın kısa süre içe­ri­sin­de­ki ça­lış­ma­lar­la ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çeken Nec­met­tin Ça­lış­kan şöyle ko­nuş­tu: “Büyük fe­da­kâr­lık­lar­la ve uzun za­ma­na ya­yı­lan maddi ve ma­ne­vi bir emek so­nun­da or­ta­ya çıkan bir ne­ti­ce­dir. Ka­li­te­li ürünü iyi şart­lar­da tü­ke­ti­ci­ye sun­duk­tan sonra rek­lam ça­lış­ma­la­rı gelir. Ka­li­te­li üret­miş­si­niz ama tü­ke­ti­ci­ye ula­şın­ca­ya kadar çe­şit­li ne­den­ler­le ka­li­te sür­dü­rü­le­me­miş­se, ka­li­te­li üre­ti­min an­la­mı kal­maz. Bu amaç­la Beyza Piliç ola­rak 8 vi­la­yet­te, Hamza Efen­di Bak­la­va ola­rak da 3 vi­la­yet­te bir­kaç yüz satış nok­ta­la­rı aça­rak tü­ke­ti­ci­ye direk ulaş­ma­ya ça­lış­tık. Tü­ke­ti­ci­ye direk hitap eden pe­ra­ken­de zin­cir­le­ri­miz mar­ka­laş­ma sü­re­ci­mi­zin en önem­li adım­la­rın­dan bi­ri­si­dir.”

Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Dr. Ça­lış­kan, fir­ma­la­rı­nın ta­vuk­çu­luk sek­tö­rün­de ül­ke­nin için­de bu­lun­du­ğu şart­la­rın ge­tir­di­ği bir süreç iz­le­di­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, “Ta­vuk­çu­luk ger­çek­ten zor bir mes­lek. Tür­ki­ye’de her gün tü­ke­ti­ci­ye ulaş­mak zo­run­da olan ga­ze­te ve ekmek gibi üçün­cü bir alan­da genel ola­rak gıda sek­tö­rü­dür, özel de ta­vuk­çu­luk sek­tö­rü­dür. Onun için­de haf­ta­nın 7 günü yılın 365 gü­nün­de da­ğı­tım ağı­nız­da bu­lu­nan yer­le­rin ta­ma­mı­na, bin­ler­ce nok­ta­ya her gün yeni sev­ki­yat yap­mak du­ru­mun­da­sı­nız. Tabi bu da kolay bir durum değil. Bunun için mar­ka­nın çok daha geniş alana ulaş­ma­sın­dan zi­ya­de bu­lun­du­ğu alan­da­ki ağır­lı­ğı­dır. Çok yere ula­şıp da az hiz­met gö­tür­mek­ten­se, ge­re­kir­se az nok­ta­ya iyi hiz­met gö­tür­mek daha ya­rar­lı ola­cak­tır. Son yıl­lar­da oran­tı­lar de­ğiş­mek­le bir­lik­te tavuk sek­tö­rü­müz, ih­ra­ca­tı­nın yüzde 60’ını Irak’a ger­çek­leş­tir­mek­te­dir. Bu ne­den­le Irak hem Beyza Piliç için hem de Tür­ki­ye’deki genel sek­tör için önem­li bir pa­zar­dır. Irak ve bölge ül­ke­ler­de iyi du­rum­da ol­du­ğu­mu­zu söy­le­ye­bi­li­riz. Ra­kam­sal ola­rak da 2015 yılı ve­ri­le­ri­ne göre ül­ke­miz­de sek­tö­rün­de en fazla ih­ra­cat yapan ikin­ci fir­ma­yız. Hamza Efen­di bak­la­va ola­rak henüz böyle bir rakam ve­recek du­rum­da de­ği­liz. Sek­tör­de ye­ni­yiz. Henüz tat­lı­mı­zın far­kı­nı tam ola­rak tü­ke­ti­ci­ye ulaş­tı­ra­ma­dık. Bu­nun­la il­gi­li önü­müz­de­ki dönem daha rahat ko­nu­şa­ca­ğı­mız ka­na­atin­de­yim” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Ça­lış­kan, ödül­le­rin, in­sa­nın yap­tı­ğı ça­lış­ma­nın bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan gö­rül­me­si ve tak­dir edil­me­si an­la­mı ta­şı­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­ze­rek söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Bizim için en an­lam­lı olan ödül, tü­ke­ti­ci­nin mar­ka­nı­za gü­ve­ni­dir. İnsan­lar, ‘bun­lar Beyza’nın ya da Hamza Efen­di’nin ürü­nüy­se kork­ma’ de­me­si en önem­li ödül­dür. Ödül­ler­den başka ra­kam­lar önem­li­dir. Fir­ma­mız geçen yıl iti­ba­rıy­la ih­ra­cat­ta Tür­ki­ye’de ilk 500 ara­sın­da, üre­tim­den satış iti­ba­rıy­la ilk 350 firma ara­sın­da­dır. Pe­ra­ken­de zin­cir iti­ba­rıy­la Tür­ki­ye’deki ilk 30 firma ara­sın­da­dır. Yem üre­ti­min­de ilk 10, civ­civ üre­tim sa­tan­lar ara­sın­da ilk 5’teyiz.”

Mar­ka­laş­ma ve sür­dü­rü­le­bi­lir ba­şa­rı­- lar ve güven nok­ta­sın­da yıl­lık rek­lam plan­la­ma­sı yap­tık­la­rı­nı ak­ta­ran Ça­lış­kan, “Tü­ke­ti­ci sü­rek­li ürün­de, am­ba­laj­da, ma­ğa­za­la­rın kon­sep­tin­de de­ği­şik­lik gör­mek ister. Rek­lam ça­lış­ma­la­rın­da ye­ni­lik ister. Bu­nun­la il­gi­li ar­ka­daş­la­rı­mız sü­rek­li ça­lış­ma yap­mak­ta­dır. Ama başta da söy­le­di­ğim gibi mar­ka­dan önce ‘üre­tim­de ka­li­te, şir­ke­te olan güven, hitap et­ti­ği ke­sim­le sür­dü­re­ce­ği iliş­ki­ler” önem­li­dir. "Çok iyi bir marka" di­ye­rek ürü­nü­nüz pa­ha­lı­ya sa­tı­lı­yor­sa o zaman marka ol­ma­sı çok fazla anlam ta­şı­ma­ya­bi­lir. İyi ka­li­tey­le ucuz fi­ya­tın bir­leş­me­si ve güven un­su­ruy­la bir­lik­te mar­ka­nın sü­rek­li­li­ği en iyi şe­kil­de sağ­lan­mış olur” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Nec­met­tin Ça­lış­kan, şir­ke­tin he­def­le­-rin­den de söz ede­rek, “Fa­ali­yet gös­ter­-di­ği­miz alan­la­rın hep­sin­de ye­ni­lik içe­ri­sin­de­yiz. Rek­lam­la­rı­mı­zı kendi bi­rim­le­ri­miz­le, hangi ko­nu­da rek­la­ma ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu biz­zat mü­şa­he­de edi­yor ve kendi baskı ma­ki­ne­le­ri­miz­le ya­pı­yo­ruz. Radyo ya­yın­cı­lı­ğı­mız ile rek­lam ve sos­yal hiz­me­tin bir par­ça­sı ola­rak ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yü­rü­tü­yo­ruz. Ajans hiz­me­tin­den de ya­rar­la­nı­yo­ruz. Sü­rek­li 5 yılık he­de­fi olan bir fir­ma­yız. Her zaman 5 yıl­lık pro­je­miz ha­zır­dır. Ancak ül­ke­nin ve sek­tö­rün içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu şart­lar her zaman bu plan­la­rı arzu et­ti­ği­niz şe­kil­de ger­çek­leş­me­si­ne imkân ver­me­ye­bi­li­yor. İhra­ca­tı son yıl­lar­da ön­ce­le­yen bir firma ol­mak­la be­ra­ber iç pazar da asla ihmal ede­me­ye­ce­ği­miz ön­ce­lik­li ala­nı­mız­dır. Ül­ke­miz­de tavuk sek­tö­rün­de ih­ra­ca­tı­nın kör­fez ül­ke­le­ri, İran Su­ri­ye, Libya, Azer­bay­can ve Kıb­rıs gibi diğer komşu ül­ke­ler gel­mek­te­dir. Bir de üçün­cü şa­hıs­lar va­sı­ta­sıy­la başka ül­ke­le­re ya­pı­lan ih­ra­cat­lar da söz ko­nu­su­dur. Tablo aşağı yu­ka­rı bu min­val­de­dir. 2016’nın son altı ayın­da­ki dolar kur­la­rın­da­ki ciddi artış, doğal ola­rak ma­li­yet­ler açı­sın­dan et­ki­le­di. Çünkü tavuk etin­de ma­li­ye­tin çok önem­li bir bö­lü­mü­nün ham­mad­de­le­ri dö­vi­ze en­deks­li ol­du­ğun­dan, döviz ku­ru­nun yük­sel­me­siy­le bir­lik­te aynı anda ma­li­yet­ler ar­tı­yor. İç pi­ya­sa­da sa­tış­la­rın ta­ma­mı TL ba­zın­dan ol­du­ğun­dan iç pi­ya­sa­da erime ya­şa­nır­ken, ma­li­yet­ler yük­se­li­yor, bu­nun­da doğal bir yan­sı­ma­sı olu­yor. Son bir yıl içe­ri­sin­de döviz kur­la­rı­nın kıs­men diz­gin­le­me­siy­le ül­ke­miz ha­re­ket­li bir süreç ya­şa­dı. Önü­müz­de­ki yıl­lar için ağır­lı­ğı­mız “Hamza Efen­di” ola­cak. Hamza Efen­di tat­lı­sın­da daha fazla nok­ta­da tü­ke­ti­ci­ye ulaş­ma­yı ve Tür­ki­ye’de adın­dan söz edi­len bir marka ol­ma­yı umu­yo­ruz. Bir de yeni bir yem fab­ri­ka­sı kurma gi­ri­şi­miy­le, da­mız­lık te­sis­le­rin­de tevsi ön­ce­lik­li he­def­ler ara­sın­da yer alı­yor” şek­lin­de gö­rüş­le­ri­ni or­ta­ya koydu.