İsken­de­run Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Mec­lis top­lan­tı­sın­da Üye­le­re yö­ne­lik ‘İsken­de­run Kör­fe­zi’ndeki ge­liş­me­ler, Hatay’ın eko­no­mik so­run­la­rı­na’ ışık tutan bir sunum yapan Ma­ki­ne Mü­hen­di­si Erol Aygen, bölge için çok önem­li ko­nu­la­rın al­tı­nı çizdi.

8. beş yıl­lık kal­kın­ma planı dev­let des­tek­le­ri özel ih­ti­sas ko­mis­yon­la­rın­da Hasan Lök ile bir­lik­te görev al­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Erol Aygen, “İna­nı­yo­rum çok kat­kı­lı mad­de­le­ri de ge­çir­dik o dönem. En büyük ek­sik­li­ği­mi­zi söy­lü­yo­rum; Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı Hatay İl Mü­dür­lü­ğü ile iyi di­ya­log kur­ma­lı­yız. Çünkü lo­jis­tik de­nin­ce akla Hatay ve Ga­zi­an­tep gelir, ipek yo­lu­nun dönüm nok­ta­sın­da­dır. Ancak ki­tap­çı­ğa bak­tı­ğı­mız­da kim var, ka­tıl­mış ko­mis­yon üye­le­ri, Hatay’dan kimse yok! Mer­sin lo­jis­tik Plat­for­mu diye bir olu­şum var, ora­dan bir kişi ka­tıl­mış.

İTSO mec­lis üye­li­ği­miz; biz­le­ri ya­şa­dı­ğı­mız kent­te kamu, yerel ve özel gi­ri­şim­ci­le­rin önü­müz­de ki süreç içe­re­sin­de ya­pa­cak­la­rı ya­tı­rım­la­rın fi­zik­sel ve mali bo­yut­la­rı­nı bil­me­mi­zi, iz­le­me­mi­zi zo­run­lu kıl­mak­ta­dır. Ül­ke­miz­de her beş yılda bir ya­pı­lan ve 2019 ila 2023 yıl­la­rı ara­sı­nı kap­sa­ya­cak olan ‘On bi­rin­ci Beş Yıl­lık Kal­kın­ma Planı’ ha­zır­lık­la­rı önü­müz­de ki sü­reç­te baş­la­ya­cak. Za­man­la­ma ola­rak iyi bir fır­sat ile karşı kar­şı­ya­yız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Böl­ge­de kamu adına prog­ra­ma alın­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri pro­je­le­ri Üni­ver­si­te, Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Deniz Ti­ca­ret Odası, ma­hal­li yö­ne­ti­ci­ler ve esnaf ku­ru­luş­la­rıy­la tar­tış­ma­ya açmak ge­rek­ti­ği­ne de eği­nen Aygen, “Bir­lik­te ko­nu­şup, karar bağ­la­ya­rak il­gi­li mer­ci­le­re ta­şı­ma­lı­yız. On bi­rin­ci beş yıl­lık kal­kın­ma planı ça­lış­ma­la­rı içe­re­sin­de Eği­tim, Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Eko­no­mi, Tarım, Pet­rol, Demir, Filt­re, Soğuk hava de­po­cu­luk, Am­ba­laj sa­na­yi, gibi bir­çok sek­tör­de ku­ru­la­cak ih­ti­sas ko­mis­yon­la­rı­na böl­ge­miz­den Ti­ca­ret ve Sa­na­yi ko­nu­sun­da tec­rü­be­le­riy­le uz­man­laş­mış ki­şi­le­ri bu­ra­la­ra gön­de­re­lim. Başta yerel yö­ne­tim­le­rin, özel gi­ri­şim­ci­le­rin her türlü teş­vik belge mü­ra­ca­at aşa­ma­sın­da iken “Teş­vik 

Uy­gu­la­ma ve Ya­ban­cı Ser­ma­ye Genel mü­dür­lü­ğün­den” ya­rar­la­na­rak böl­ge­miz­de ya­pı­la­cak diğer ya­tı­rım­la­rı da takip et­me­miz ge­re­kir, mut­la­ka ha­ya­ta ge­çi­ril­me­li­dir” diye ko­nuş­tu.

PO­TANSİYELİ KEŞ­FE­DEN­LER YA­TI­RIM AŞA­MA­SIN­DA
Doğu Ak­de­niz’in, do­la­yı­sıy­la Tür­ki­ye’nin en büyük liman ya­pı­mı­nın İsken­de­run Kör­fe­zi’ne Erzin böl­ge­sin­de baş­lan­dı­ğı­nı da anım­sa­tan Aygen, “Hassa Tünel Pro­je­si de, doğu böl­ge­miz il­le­ri­ni ve ül­ke­le­ri­ni İsken­de­run’la bu­luş­tu­ra­cak olan proje de to­poğ­ra­fik ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­mış, in­şa­at yapım pro­je­le­ri­ne ge­çil­miş. Ta­bi­atıy­la bu bek­len­ti­le­ri­mi­zin 2018 ya­tı­rım prog­ra­mın­da göz­lem­le­me­miz en büyük ar­zu­muz ola­cak­tır. Şu an başta sa­vun­ma sa­na­yi, Kimya, pet­rol gibi bir­çok ya­tı­rım­cı ku­ru­luş böl­ge­miz­de­ki po­tan­si­ye­li keşif etmiş ol­ma­lı ki ya­tı­rım­la­rı­nı yapma aşa­ma­sı­na gir­dik­le­ri­ni gö­rü­yo­ruz” dedi.

Dünya Pet­rol Kon­se­yi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen pet­rol ve doğal gaz en­düst­ri­si­nin olim­pi­yat­la­rı ola­rak da ad­lan­dı­rı­lan 22. Dünya Pet­rol Kong­re­si’nde ARAR pet­rol ve gaz arama Yö­ne­tim Kurul Baş­ka­nı Fatih Alpay’ın de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni ak­ta­ran Aygen şöyle devam etti: “İsken­de­run Kör­fe­zi­nin ko­nu­mu se­be­biy­le st­ra­te­jik bir nokta ol­du­ğu­na, do­la­yı­sıy­la böl­ge­de­ki doğal gaz ya­tak­la­rı­na işa­ret etti. Alpay, İsken­de­run kör­fe­zin­de zen­gin gaz ya­tak­la­rı tes­pit­le­ri­nin var ol­du­ğun­dan söz ede­rek, 25 ta­ne­den fazla kör­fez­de kuyu aç­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı ve bunun için Rusya’da ortak gi­ri­şim­ci ara­yış­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı açık­la­dı. Bu ge­liş­me­ler İsken­de­run’u ge­le­cek­te ne­le­rin bek­le­di­ği­ne önem­li işa­ret­ler.”

İSKEN­DE­RUN’A 12,8 MİLYAR­LIK DEV YA­TI­RIM
Tür­ki­ye’nin teks­til ko­nu­sun­da uz­man­laş­mış Mer­ke­zi İstan­bul’da olan fir­ma­la­rı ara­sın­da yer alan Er­de­moğ­lu Hol­ding’in de, İsken­de­run Akçay böl­ge­sin­de Sa­ban­cı Hol­din­ge ait olan Pol­yes­ter tü­rev­le­ri­ni de­po­la­yan te­sis­le­ri satın al­dı­ğı­nı da ak­ta­ran Aygen, “Er­de­moğ­lu Fir­ma­sı böl­ge­miz­de, ulus­la­ra­ra­sı ka­pa­si­te­ye sahip pol­yes­ter elyaf, fi­la­ment, pol­yes­ter bazlı po­li­mer­ler, ara ürün­ler ve özel­lik­li ürün­ler­den PTA, MEG ve Po­li­mer­ler üre­tecek. Hol­ding geç­ti­ği­miz ay­lar­da Eko­no­mi ba­kan­lı­ğı­na mü­ra­ca­at ede­rek ya­tı­rım mik­ta­rı­nı 12.8 Mil­yar li­ra­ya, ya­tı­rım sü­re­ci­ni de 6 yıl­dan 8 yıla uzat­tı. Kamu ay­dın­lat­ma plat­for­mu­na bil­di­ri­le­rek res­mi­yet ka­zan­mış­tır” dedi.

NE YAPMALIYIZ
Aygen konuşmasın şöyle tamamladı: “Ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz yerleşim yerlerimizi, bölgelerimizi, kentimizi ülkemizi dolayısıyla doğamızı geliştirmek, var olma sebeplerimizin başında yer almaktadır. Bu nedenle bölgemizdeki yatırımlar izlenmelidir. Yatırımcı kuruluşlarla mutlaka organik bağ kurulmalıdır. Yatırımcıların sorunlarına çözüm önerileri getirilmelidir. Yatırımcıların odamızdan beklentileri araştırılmalıdır. Resmi gazetenin her ay yayınlanan teşvik uygulama ve yabancı sermaye genel müdürlüğü onaylı yatırımları takip edilmelidir.”