Eba Tu­rizm Otel­ci­lik Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gül­süm Yıl­maz, “Eba’yı Tür­ki­ye’ye ta­nıt­mak ye­ri­ne, Eba’yla bir­lik­te Arsuz’u yıl­dız­laş­tı­rıp, dün­ya­ya rek­lam etmek gibi büyük bir he­de­fi­miz var” dedi.

Al­ter­na­tif Otel­ci­lik an­la­yı­şıy­la yıla çı­ka­rak Hatay’da ilk tuzla re­ha­bi­li­te oda­sı­na sahip Arsuz Ebe Otel, kısa za­man­da id­di­alı bir şe­kil­de sek­tör­de ye­ri­ni aldı. Altı yıl süren mü­ca­de­le­nin ar­dın­dan TKDK ve dev­let teş­vi­ki des­tek­li te­sis­le­ri­nin hiz­me­te aç­tık­la­rı­nı be­lir­ten Eba Tu­rizm Otel­ci­lik Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gül­süm Yıl­maz, Hi­ma­la­ya tuz odası sağ­lık tu­riz­mi­ne de ilk adımı at­tık­la­rı­nı söy­le­di.

Ote­li­ni dü­zen­le­di­ği bir or­ga­ni­zas­yon­la yap­tık­la­rı ya­tı­rı­mı ba­sı­na ta­nı­tan Arsuz Ko­na­cık böl­ge­sin­de­ki Eba Ötel Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gül­süm Yıl­maz, “Ko­na­cık’a gel­di­ği­miz­de in­san­lar suyu ve ha­va­sın­dan do­la­yı bu­ra­ya akın et­ti­ği­ni fark et­ti­ği­miz­de bir tu­rizm ya­tı­rı­mı ge­rek­ti­ği ka­na­ati­ne var­dık. Köy oda­la­rın­da in­san­lar ge­ce­li­ği­ni 100-150 lira gibi uçuk fi­yat­lar­la ko­nak­la­ma­sı üze­ri­ne biz bu­ra­ya neden bir otel yap­ma­ya­lım dü­şün­ce­siy­le ha­re­ke­te geç­tik. Bu­ra­yı tu­riz­me ka­zan­dır­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni dü­şün­dük. Tu­riz­me ka­zan­dır­ma­dan önce as­lın­da Eba’yı Tür­ki­ye’ye ta­nıt­mak ye­ri­ne Eba ile bir­lik­te Arsuz’u yıl­dız­laş­tı­rıp dün­ya­ya rek­lam et­mek­ti he­de­fi­miz” diye ko­nuş­tu.

Eba Ote­lin 25 odalı TKDK des­tek­li, dev­let teş­vik­li bu bir tesis ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Gül­süm Yıl­maz, “Bu böl­ge­de ger­çek­ten al­kol­süz aile kon­sept­li bir ko­nak­la­ma te­si­si­nin hiç ol­ma­dı­ğı­nı ve bunun da büyük bir eksik ol­du­ğu­nu gör­dük. Bu­nun­la bir­lik­te pro­je­mi­zi TKDK’ya sun­duk. Beş yıl sa­de­ce bir imar al­mak­la geçti. 4 yıl kamu ya­ra­rı bel­ge­siy­le bir­lik­te bu­ra­yı imara açtık. En son iki ay önce hiz­me­te gir­dik. Bu otel yüzde 50 dev­let teş­vi­kiy­le oldu. Kadın gi­ri­şim­ci­li­ği­min ver­di­ği al­ter­na­tif­ler­le pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­dik. Sağ­lık tu­riz­mi­ne ih­ti­yaç var dedik. Sağ­lık tu­riz­min­de Av­ru­pa şu anda Tür­ki­ye’de kendi va­tan­- da­şı­nı te­da­vi etmek için Tür­ki­- ye’ye gön­de­ri­yor. Bu­nun­la bir­lik­te Tür­ki­ye’ye hibe ve­ri­yor. Sağ­lık tu­riz­miy­le bir­lik­te Arsuz dört mev­sim açık ola­cak gibi ge­li­yor bana. Bu­nun­la ala­ka­lı kay­ma­ka­mı­mız­dan ve be­le­di­ye baş­ka­nı­mız­da çe­şit­li gö­rüş­ler ve des­tek aldık. Kısa za­man­da eğer ya­tak­lı dev­let has­ta­ne­si olu­şur­sa ki ola­cak, bu­ra­da artık sağ­lık tu­riz­mi­nin ol­ma­ma­sı im­kan­sız hale ge­lecek. Bunun ger­çek­leş­ti­rir­sek Av­ru­pa in­sa­nı­nı da bir şe­kil­de bu­ra­ya çek­ti­ği­miz tak­dir­de büyük bir rek­lam ve isim ya­pa­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu

HİMA­LA­YA TUZU EBA OTEL’DE
Tuz te­ra­pi­si, tuzu tuzla ma­ya­la­ma ve de­ğir­men sis­te­miy­le Hi­ma­la­ya tu­zu­nu ko­ya­rak püs­kürt­tük­le­ri oda­nın bir­çok sağ­lık so­ru­nu­nu gi­der­di­ği­ni ak­ta­ran Gül­süm Yıl­maz, şun­la­rı söy­le­di: “Başta astım, nefes dar­lı­ğı bron­şit, hor­la­ma ve uyku prob­lem­le­ri gibi so­run­u olan­la­rın bu­ra­da en az üç seans en fazla 10 sens­ta bu prob­lem­le­ri­ni çö­ze­bi­li­yo­ruz. Bu tabii zen­gin­lik­ler içe­ri­sin­de halen ilaç kul­la­nı­yor ol­ma­mız biraz dü­şün­dü­rü­cü olu­yor. Hatay’da bir ilk ola­rak tuzu tuzla ma­ya­la­ma yön-temiyle oluşturulan tuz odası var. Biz ti­ca­ri amaç­la değil, tuzu tuzla ma­ya­lat­tı­ra­rak ger­çek so­nu­ca ulaş­tı­ra­cak bir ya­tı­rım yap­tık. Bu­ra­ya 7 ton tuz in­dir­dik. Kullandığımız tuz 300 mil­yon yıl­lık yaşa sahip. Ahmet Ma­ran­ki ho­ca­mız­dan al­dı­ğı­mız des­tek­le bunun nasıl en sağ­lık­lı so­nuç­lar ve­re­bi­le­ce­ği nok­ta­sın­da görüş aldık. Tuz oda­mız sa­de­ce ote­li­miz­de ko­nak­la­yan­la­ra değil, dı­şa­rı­dan ge­len­le­re de açık. G. Antep’ten bir va­tan­da­şın ço­cu­ğu aler­jik astım, nefes so­ru­nu ve tı­ka­nık­lık ya­şı­yor. Üç se­ans­tan sonra ra­hat­la­dı­ğı­nı gör­dük. İnsan­la­rın ta­nı­ma­sı için tuz oda­mız­- dan bir ücret talep et­mi­yo­ruz. Gel­sin­ler ya­rar­lan­sın­lar. Tuz odası sağ­lık tu­riz­mi için ya­tı­rı­mı­mı­zın ilk adı­mı­dır.”