Bak­la­va­cı­lık sek­tö­rün­de çey­rek asrı ge­ri­de bı­rak­ma­ya ha­zır­la­nan An­la­roğ­lu Bak­la­va, Hatay’daki et­kin­li­ği­ni, ülke ge­ne­lin­de ve yurt dı­şın­da sağ­la­mak için ça­lış­ma­la­rı­nı art­tır­dı. Firma or­tak­la­rın­dan Eser Anlar, da­mak­la­rı tat­lan­dı­ran ve özel gün­le­rin en ağır ikram çe­şi­di olan bak­la­va­yı An­la­roğ­lu mar­ka­sıy­la yurt ge­ne­lin­de yay­mak için pro­je­ler üret­tik­le­ri­ni kay­det­ti.

An­la­roğ­lu Bak­la­va­cı­lık; 1998 yı­lın­da ba­ba­la­rı Fey­yat Anlar ta­ra­fın­dan ku­rul­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Eser Anlar, ba­ba­la­rı­nın bu mi­ra­sı­nı ço­cuk­lar ola­rak güç­len­dir­mek adına ça­lış­tık­la­rı­nı ve şube sa­yı­sı­nı art­tık­la­rı­nı kay­det­ti. Anlar, tek ad­res­te gir­dik­le­ri bak­la­va­cı­lık sek­tö­rün­de 19 yıl­lık bir sü­reç­te önem­li me­sa­fe­ler kat et­tik­le­ri­ni ifade ede­rek “Ba­ba­mız sek­tö­re giriş ya­par­ken, temel il­ke­ler koy­muş­tu; ka­li­te, dü­rüst­lük ve ge­li­şim. Bu il­ke­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek adına çok ça­lış­tık. Ti­tiz­lik­le ha­zır­la­dı­ğı­mız ürü­nü­mü­zü, yıl­lar­dır ve güler yüz­lü­lü­ğü­müz­le de­ğer­li hal­kı­mı­zın damak zev­ki­ne sun­duk. Bu il­ke­ler­den sap­ma­dı­ğı­mız için Hatay halkı An­la­roğ­lu’nu mar­ka­laş­tır­dı” dedi.

Eser Anlar, re­ka­be­tin her geçen gün zor­laş­tı­ğı gü­nü­müz­de is­tik­rar­lı ol­ma­nın da çok zor ol­du­ğu­na vurgu ya­pa­rak şöyle ko­nuş­tu: “Mev­cut pi­ya­sa ko­şul­la­rın­da ve sek­tör­de on­lar­ca fir­ma­nın ol­du­ğu bir dö­nem­de müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni sü­rek­li hale kıl­mak çok güç­tür. Biz bu zor­lu­ğu ba­ba­mı­zın or­ta­ya koy­du­ğu il­ke­ler­le gö­ğüs­le­dik. Müş­te­ri­le­ri­miz ta­ra­fın­dan mar­ka­la­şan An­la­roğ­lu, şimdi Hatay’da 6 nok­ta­da hiz­met ve­ri­yor. An­tak­ya’da üç, İsken­de­run, Sa­man­dağ ve Defne il­çe­le­rin­de birer olmak üzere 6 şube ile Hatay’ı ta­ma­men ku­cak­la­dık. Ter­cih edi­len bir marka olmak ay­rı­ca gurur ve­ri­ci­dir.”

Sek­tör­de ya­ka­la­nan ka­li­te­yi sür­dür­me­nin ba­şa­rıl­ma­sı ge­re­ken en zor iş ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Anlar, “Müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti il­ke­sin­den yola çı­ka­rak müş­te­ri­le­ri­mi­ze ka­li­te­li bir hiz­met su­na­rak hij­ye­nik ve sağ­lık­lı bir or­tam­da üre­ti­len ürün­le­ri­miz­le, ciddi ve de­ne­yim­li lez­zet us­ta­la­rı­mız­la hiz­met ve­ri­yo­ruz. Her yıl, ka­li­te­de­ki çı­ta­yı yük­sel­tir­ken, zir­ve­de kal­mak için de ay­rı­ca ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

GELİŞMEK
TEMEL HE­DEF­LERİMİZDEN BİRİDİR
Eser Anlar, da­mak­la­rı tat­lan­dı­ran ken­di­ne özgü tar­zıy­la ön­ce­lik­li ola­rak Hatay ge­ne­lin­de şu­be­leş­tik­le­ri­ni dile ge­ti­re­rek şun­la­rı söy­le­di: “Ön­ce­li­ği­miz, mer­ke­zi­miz olan ili­miz­de şu­be­le­şip bü­yü­mek­ti. Bunu ger­çek­leş­tir­dik. Şimdi de yur­dun bir­çok ili ile dün­ya­nın belli başlı ül­ke­le­rin­den gelen ta­lep­ler­le, do­lay­lı veya direk ola­rak An­la­roğ­lu’nun bu eşsiz lez­ze­ti­ni is­te­ni­len ad­res­le­re ulaş­tı­rı­yo­ruz. Direk ola­rak müş­te­ri­ye ulaş­mak için ül­ke­mi­zin bazı kent­le­rin­de ve özel­lik­le Or­ta­do­ğu ve Av­ru­pa’nın bazı ül­ke­le­rin­de şube veya frac­hi­sing gibi for­mül­ler üret­me he­sap­la­rı içe­ri­sin­de­yiz. Tabi ki bu he­de­fi­miz, ön­ce­lik­li ola­rak sos­yal ve eko­no­mik is­tik­ra­rın sağ­lan­ma­sıy­la müm­kün ola­cak­tır.”

Söz­le­ri­ni, ger­çek bak­la­vay­la il­gi­li bilgi ve­re­rek sür­dü­ren Anlar, ka­li­te­li ürü­nün en başta fi­ya­tı ile or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, “Ger­çek bak­la­va ke­sin­lik­le mide ek­şi­me­si ve şişme gibi ra­hat­sız­lık­lar yap­maz. Çünkü ta­ma­men doğal ürün­ler­den üre­til­mek­te­dir. Ger­çek bak­la­va en fazla üç gün içe­ri­sin­de şe­ker­le­me yapar. Ama ka­li­te­li ürün­ler­den üre­til­me­yen bak­la­va ne kadar ka­lır­sa kal­sın şe­ker­le­me yap­maz. Bunun ne­de­ni de katkı mad­de­le­ri­nin içer­me­- si­dir. Ka­li­te­li bak­la­va ağız­da tat bı­ra­-kır­ken, kat­kı­lı bak­la­va bo­ğaz­da ve mi­de­de yanma ile ek­şi­me yapar” şek­lin­de uya­rı­lar­da bu­lu­na­rak ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.